ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :
นายปภพ จี้รัตน์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :