กระบวนการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :