การพัฒนาแบบจำลองปริมาณการใช้จ่ายบัตรเครดิตด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :