การแปลงโมแฮนด์สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
นักวิจัย :
นางสาวกัญญารัตน์ พลอาตย์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 49 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :