ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ดำเนินการ :
04/01/2562 - 30/10/2562
บทคัดย่อ :
ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

Effect of Solar Energy and Labor Cost on Financial Feasibility in Solar Rice Mill