รูปแบบการจัดการกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่นำไปสู่การสร้างผลประโยชน์ทางการเงินของธุรกิจ
นักวิจัย :
กุลยา อุปพงษ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 60 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
รูปแบบการจัดการกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่นำไปสู่การสร้างผลประโยชน์ทางการเงินของธุรกิจ

Social Media Customer Relationship Management Model Leading to the Creation of Financial Benefits of Business