ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักวิจัย :
ณัฐพล วันลับแล , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21st CENTURY SKILLS OF THE GRADUATES AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION, MAEJO UNIVERSITY