การพัฒนาเครื่องมือการวัดทุนทางปัญญาขององค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผลิตอาหารของประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
การพัฒนาเครื่องมือการวัดทุนทางปัญญาขององค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผลิตอาหารของประเทศไทย

Developing Measurement of Intellectual Capital in SMEs Food Industry in Thailand