การออกแบบและพัฒนาระบบอบรมและทำข้อสอบออนไลน์ บริษัทเอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
นักวิจัย :
อัษฎาวุธ เสน่หา , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
ปรีดิวัฒน์ ศิรศักดิ์เมธี , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
การออกแบบและพัฒนาระบบอบรมและทำข้อสอบออนไลน์ บริษัทเอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

The Design and Development of Online Training and Testing for Staffs of Asian Stanley International CO. LTD.