การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยวอ้อม
นักวิจัย :
สุนิสา แก้วดี , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
สุพิมล ศรีประไพ , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
สุทธิดา สุภาศรี , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยวอ้อม

The Analysis and Design of Management Information System of Noodle Shop Case Study of Aon Noodle Shop