21019 : การพัฒนาตลาดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองช้างคืนเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายบนในระบบ Digital Marketing
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2566 10:13:59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการ (เบิกจ่ายจากงบประมาณบริการวิชาการ)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/11/2566  ถึง  31/08/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  สมาชิกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองช้างคืน , นักศึกษา, บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 330,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา  ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์  สุขพันธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร  บุญมาก
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.2.1 สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA67-G-6 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA67-KPI-19 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ BA67-S-19 สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจชุมชนเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการสร้างรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศโดยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจชุมชนให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพให้ประชาชนแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนําทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ธุรกิจชุมชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยพลังของชุมชนในการบริหารชุมชนของตนเองซึ่งเป็นรากฐานหลักของการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นความหวังสําคัญของทางราชการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจนถึงกับประกาศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตรงกับความคาดหวังของนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการให้ธุรกิจชุมชนเป็นตัวนําในการทําให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการดึงดูดรายได้จากภาคเมืองคืนสู่ภาคชนบทโดยอาศัยภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่มากมายแต่ในการที่จะพัฒนาชนบทหรือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความยั่งยืนได้นั้นควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแก่นแนวคิดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการกระจายรายได้ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น Community Marketing Strategy คือกลยุทธ์การตลาดสำหรับสร้างชุมชนของกลุ่มคนที่สนใจแผนธุรกิจของเรา ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของการขายและการสรรหาผู้ซื้อ โดยเป็นวิธีการที่ทำให้เราได้เผชิญหน้ากับแฟนตัวยงของเรา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคค่อนข้างมีพลังมากกว่าเมื่อก่อน เพราะทุกคนล้วนมีสมาร์ทโฟนทำให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาสนใจได้ทันที และผู้บริโภคในปัจจุบันยังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์และสามารถวิจารณ์เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย การสร้างชุมชน หรือ Community บนโซเชียลมีเดียส่งผลดีต่อลูกค้าที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้การสร้างชุมชนของแบรนด์จึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด ขับเคลื่อนด้วยการสนทนาแบบ Two-Way Communication ที่จะทำให้เราสร้างความโปร่งใสหรือสร้างความเชื่อมั่นจากการสนทนาในชุมชนออนไลน์ วิธีสร้างธุรกิจให้เติบโตโดยใช้กลยุทธ์แบบ Community Marketing Strategy จะแตกต่างจากการโฆษณาแบบดั้งเดิมที่เน้นไปที่การหาลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว กลยุทธ์การตลาดแบบ Community Marketing Strategy เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้คนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสนทนาและแรงจูงใจในการทำให้ลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของเรารู้สึกคุ้นเคยและรู้จักธุรกิจมากขึ้น ผู้คนมักจะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนเองเชื่อมั่น ส่งผลให้แบรนด์ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่ง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจชุมชน ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าเป้าหมาย
วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของธุรกิจชุมชน ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน บน Marketplace online/ Digital Marketing
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของชุมชนอย่างน้อย 1 แบรนด์
KPI 1 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของชุมชนที่จำหน่ายบน marketplace online
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แบรนด์ 1
KPI 3 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.33 ล้านบาท 0.33
KPI 4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : Marketplace/ Digital Marketing อย่างน้อย 1 แห่ง
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของชุมชนอย่างน้อย 1 แบรนด์
ชื่อกิจกรรม :
เสวนาทบทวนผลการดำเนินงานของกลุ่มและการพัฒนาสินค้า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  สุขพันธ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 4 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 4 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 4 วัน เป็นเงิน 11,200 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 33,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 33,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 4 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ เทปกาว ฯลฯ จำนวน 5,060 บาท
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 15,060.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,060.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 62660.00
ชื่อกิจกรรม :
อบรมวิธีการจำหน่ายสินค้าบน Marketplace/ Digital Marketing

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  สุขพันธ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 5 วัน เป็นเงิน 8,750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 5 วัน เป็นเงิน 18,750 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 5 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 41,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 41,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 5 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 18,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ เทปกาว ฯลฯ จำนวน 5,060 บาท
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 16,260.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,260.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 75760.00
ชื่อกิจกรรม :
อบรมกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจชุมชน (Community Marketing Strategy)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  สุขพันธ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 4 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 4 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 4 วัน เป็นเงิน 11,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 33,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 33,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 4 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ เทปกาว ฯลฯ จำนวน 5,060 บาท
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 16,260.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,260.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 63860.00
ชื่อกิจกรรม :
อบรมการชำระค่าสินค้าบน Marketplace/ Digital Marketing

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 30/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  สุขพันธ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 4 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 4 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 4 วัน เป็นเงิน 11,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 33,200.00 บาท 0.00 บาท 33,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 4 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ เทปกาว ฯลฯ จำนวน 5,060 บาท
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,260.00 บาท 0.00 บาท 16,260.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 63860.00
ชื่อกิจกรรม :
อบรมการบริหารจัดการกลุ่มสำหรับการขายสินค้าบน Marketplace/ Digital Marketing

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2567 - 31/08/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  สุขพันธ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 4 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 25 คน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 4 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 4 วัน เป็นเงิน 11,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 33,200.00 บาท 33,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 4 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ เทปกาว ฯลฯ จำนวน 5,060 บาท
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,260.00 บาท 16,260.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 63860.00
ผลผลิต : Marketplace/ Digital Marketing อย่างน้อย 1 แห่ง
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล