21014 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสู่ชุมชน (Content Creator)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2566 16:28:04
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/12/2566  ถึง  31/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  295  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ จำนวน 289 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
กองทุนบริการวิชาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงตามตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย(มิติที่ 2)
2567 22,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.1 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA67-2.7 มีการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด LA67 จำนวนโครงการที่มีการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ LA67 ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการให้บริการวิชาการ และมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ความคาดหวังทางการศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะ Career and learning skills (มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้) ที่นักศึกษาสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษาภายในห้องเรียน ไปสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสาขาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารไปสู่ชุมชนภายใต้การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาโจทย์การเรียนการสอน ที่เน้นปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก รวมถึงการให้บริการวิชาการที่เชื่อมโยง และประสานการทํางานแบบเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความเชื่อที่ว่า “รากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมาจากชุมชนเข้มแข็ง” และการที่ชุมชนจะสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นๆ และความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเข้าร่วมสนับสนุน และเสริมให้เกิดการทํางานแบบภาคีเครือข่าย ชุมชนหนองป่าครั่งมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “หนองป่าครั่งสมาร์ทซิตี้ พลิกโฉมให้เมืองน่าอยู่” (หนองป่าครั่งเมืองน่าอยู่ ประชาชนมั่งคั่ง หนองป่าครั่งมั่นคง อุดมสุขภาวะ ทุกเจเนอเรชั่น) โดยการวางรากฐานใหม่จากการพัฒนาด้วยข้อมูลเมือง เพื่อพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ชุมชนด้วยระบบข้อมูลเมือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบการศึกษาสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้เข้าถึง การศึกษาตลอดชีวิตตลอดการรองรับระบบสาธารณสุขที่พร้อมบริการให้กับผู้อาศัยในพื้นที่ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งการบริการของเทศบาล ด้วยระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บริการเข้าถึง เข้าใจ ในทันที และทันสมัยสู่ยุคดิจิทัล เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาตามเป้าหมายสากลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainablb Development Goals (SDGs) จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวนั้น ทางสาขาฯ และชุมชนหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมมือกันขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อบูรณาการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รายวิชา นศ231, นศ213
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับนักศึกษา ให้สามารถเป็นนักสื่อสารชุมชนได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการที่เข้าร่วมโครงการ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
289 คน 289
ผลผลิต : จำนวนผลงานด้านสื่อให้กับชุมชน
KPI 1 : ผลงานด้านสื่อ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 ชิ้น 20
ผลผลิต : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
KPI 1 : เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เครือข่าย 1
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารกับชุมชน
KPI 1 : นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำสื่อให้กับชุมชน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกิจกรรม :
สำรวจพื้นที่ชุมชนหนองป่าครั่ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวน 10 คัน x 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,650.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,650.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8650.00
ผลผลิต : จำนวนผลงานด้านสื่อให้กับชุมชน
ชื่อกิจกรรม :
การอบรมและสัมมนาในบริบทเชิงพื้นที่หนองป่าครั่ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 295 คน 1 มื้อ (295 คนx 1 มื้อx 30 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
8,850.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,850.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8850.00
ผลผลิต : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์จิราภา  สุภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารกับชุมชน
ชื่อกิจกรรม :
สัมภาษณ์และปฏิบัติการสร้างสื่อสำหรับชุมชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิชา นศ231 เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิชา นศ213 กระบวนการทางวารสารศาสตร์ วิชา
ช่วงเวลา : 01/12/2566 - 31/01/2567
ตัวชี้วัด
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
การบูรณาการ
วัตถุประสงค์การบูรณาการผลการประเมินการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้สู่การปฏิบัตินอกห้องเรียน 80 จัดทำ มคอ.3 และ 5 การประกันคุณภาพสาขาวิชาฯ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล