Communication Camp
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการ Communication Camp ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวผ่านฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว เเละนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ดังกล่าวมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา นศ 344 การผลิตงานโฆษณา เเต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 1 ข้อ ได้เเก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนฐานการเรียนรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการปลูกข้าว นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผ่านฐานเรียนรู้การปลูกข้าว
2 2.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเเปลงกิจกรรมจากกิจกรรมการเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 3.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการภายในหลักสูตร นักศึกษาได้นำความรู้จากโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาการภายในหลักสูตรผ่านกิจกรรมการเขียนสตอรี่บอร์ดในงานโฆษณาเรื่องวัฒนธรรมข้าว
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเกิดความรู้เรื่องการปลูกข้าว เเละเรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. เเบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการปลูกข้าว เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 92.74 100
2. เเบบทดสอบวัดความรู้เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 92.74 100
3. สตอรี่บอร์ดเรื่อง "วัฒนธรรมข้าว"
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- storyboard 1
- storyboard 2
- storyboard 3
- storyboard4
- storyboard5
เชิงคุณภาพ ชิ้นงาน 5 5 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/08/2556  - 18/08/2556 17/08/2556  - 18/08/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ