โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (66-2.2.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะได้ดำเนินการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะออกไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ รับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ตลอดจนให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะได้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
2 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะออกไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะออกไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่
4 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ตลอดจนให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ รับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ตลอดจนให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในการสร้างการเป็นผู้ประกอบการในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/03/2566  - 30/09/2566 31/03/2566  - 26/06/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ