โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 -2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ๆที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 มีนาคม 2566 และรุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 12 ,26 กรกฏาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมถึงมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติสหกิจในสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีอันเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติสหกิจในสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติสหกิจในสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
3 เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษาและปฎิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินผลการอบรมสหกิจ65-66
เชิงปริมาณ คน 2500 0.00
2. ความรู้การเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินผลการอบรมสหกิจ65-66
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/01/2566  - 30/09/2566 10/01/2566  - 25/08/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ