โครงการสหกิจศึกษา (65-2.1.6)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และได้ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏฺบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการนิเทศสหกิจศึกษา โดย คณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการสหกิจศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์และลงพื้นที่จริง เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ คณะได้ดำเนินการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ คณะได้ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาไปฝึกปฏฺบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
3 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยการให้คณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการสหกิจศึกษา นิเทศสหกิจศึกษากับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่นิเทศงานนักศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของคณะ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
4. ร้อยละของจำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- 2565-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
- 2565-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
7. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2564  - 30/09/2565 01/10/2564  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ