โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561: ประกวดดาวเดือน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการดำเนินกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และการประกวดดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถ กระชับความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย โดยกระจายแนวคิดการดำเนินกิจกรรมสู่ทุกคณะและทุกสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปะศาสตร์ จึงจัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปะศาสตร์ : ประกวด ดาว – เดือน” ขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนโครงการเป็นหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติดี มีความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านเวทีการประกวดดาวเดือน อันจะนำไปสู่การเป็นตัวแทนดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะฯ ต่อไป

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมย่อย คือการสัมนาในหัวข้อ Smart Leadership เสริมสร้างภาวะผู้นำ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 ถึง 16.00 น. วิทยากรโดย นายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ควรจัดเสียงให้เหมาะสม จัดไฟไม่ให้ส่องเข้าหน้าผู้เข้าประกวด และการจัดคิวการแสดงให้มีคุณภาพ
- ที่นั่งน้อยเกินไป
- ควรแจกเบรกระหว่างจัดกิจกรรม ไม่ควรแจกช่วงสุดท้ายของกิจกรรม
- พิธีกรควรใช้คำพูดที่สุภาพและฉะฉาน
- คำถามผู้เข้าประกวด ควรเอื้อต่อการตอบคำถามของนักศึกษาต่างชาติ
- การรับสมัครควรมาจากความสมัครใจ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสรรหานักศึกษาคณะศิลปศาสร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นตัวแทนประกวด ดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาคณะศิลปศาสร์ได้ตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกวด ดาว-เดือน ระดับมหาวิทยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการประกวด ดาว-เดือนในระดับคณะฯ นักศึกษามีความกล้าแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการประกวด ดาว-เดือนในระดับคณะฯ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ตัวแทนการประกวด ดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัย และได้พัฒนาศักยภาพความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม กล้าแสดงออก โดยผ่านเวทีการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละของความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่อการจัดโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 81.2 100
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับตัวแแทนผู้ประกวด ดาว-เดือน ในระดับคณะ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมประกวด
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80.2 100
4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ ดาวเดือน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/07/2561  - 01/08/2561 01/09/2561  - 01/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ