โครงการ Structuring Your Project Organize project, realize green
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 1) นักศึกษาได้เสริมสร้างอัตลักษณ์จากการเข้าร่วมโครงการ และได้มีการพัฒนาสู่การเป็นนักปฎิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 2) นักศึกษามีการพัฒนาในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม 3) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการการพัฒนาโครงการ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานสัมมนา ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) ภายในกิจกรรมได้มีการจัดอบรมวิธีการเขียนโครงการข้อเสนอของโครงการในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งหลังจากอบรมได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริงในการทำข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้องานสัมมนา
หลังจากเสร็จกิจกรรมในภาคเช้า ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในการนำเสนอโครงการ ในส่วนของภาคบ่ายนั้นเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อปฏิบัติจริงในการจัดเตรียมงาน สถานที่ต่างๆ ภายใต้หัวข้องานสัมมนา การจัดเตรียมงานสถานที่ในการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้องานสัมมนา เป็นกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ green office
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว
2 เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของนักศึกษา พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของนักศึกษา
3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการ การนำเสนอโครงการ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานสัมมนา ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการ การนำเสนอโครงการ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานสัมมนา ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการเขียนข้อเสนอโครงการ การนำเสนอโครงการ มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานสัมมนา และสามารถบริหารจัดการงานสัมมนาภายใต้การบริหารจัดการงานสัมมนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดสัมมนาภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินความพึงพอใจ.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.13 100
2. จำนวนข้อเสนอโครงการกิจกรรมต่างๆ (รายกลุ่ม)
เชิงปริมาณ ชิ้น 11 11 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/01/2560  - 18/01/2560 18/01/2560  - 18/01/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ