ผลการค้นหาข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566 พบข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามประเภทผู้เขียน

Chart.
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566
ประเภทผู้เขียนจำนวน
บุคคลทั่วไป 17
นักศึกษา ม.แม่โจ้ 29
บุคลากร ม.แม่โจ้ 7

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามประเภทสายตรง

Chart.
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566
ประเภทจำนวน
เรื่องทั่วไป 5
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 10
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี 4
จรรยาบรรณอาจารย์/บุคลากร 21
การเข้าศึกษาต่อ 3
การรับบุคลากร 1
พฤติกรรมของนักศึกษา 2
การเรียนการสอน 14
การลงทะเบียนเรียน 5
อาคารและสถานที่ 11
สร้างความเดือดร้อน 15

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามหน่วยงาน

Chart.
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566
หน่วยงานจำนวน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา 11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1