ผลการค้นหาข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2562 ถึง 31/12/2562 พบข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามประเภทผู้เขียน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2562 ถึงวันที่ 31/12/2562
ประเภทผู้เขียนจำนวน
บุคคลทั่วไป 18
นักศึกษา ม.แม่โจ้ 18
บุคลากร ม.แม่โจ้ 6

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามประเภทสายตรง

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2562 ถึงวันที่ 31/12/2562
ประเภทจำนวน
เรื่องทั่วไป 5
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 5
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี 1
จรรยาบรรณอาจารย์/บุคลากร 9
การเข้าศึกษาต่อ 1
พฤติกรรมของนักศึกษา 6
การเรียนการสอน 4
การลงทะเบียนเรียน 10
การรับน้อง 4
สร้างความเดือดร้อน 3

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามหน่วยงาน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2562 ถึงวันที่ 31/12/2562
หน่วยงานจำนวน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ 8
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองการเจ้าหน้าที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา 9
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - บัณฑิตวิทยาลัย 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - องค์การนักศึกษา 1