ผลการค้นหาข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2563 ถึง 31/12/2563 พบข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามประเภทผู้เขียน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2563 ถึงวันที่ 31/12/2563
ประเภทผู้เขียนจำนวน
บุคคลทั่วไป 10
นักศึกษา ม.แม่โจ้ 19
บุคลากร ม.แม่โจ้ 3

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามประเภทสายตรง

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2563 ถึงวันที่ 31/12/2563
ประเภทจำนวน
เรื่องทั่วไป 10
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 16
จรรยาบรรณอาจารย์/บุคลากร 1
การเข้าศึกษาต่อ 1
พฤติกรรมของนักศึกษา 1
การเรียนการสอน 3
การรับน้อง 2
ระบบสารสนเทศ 1
อาคารและสถานที่ 3
ลัก ขโมย ของหาย 1
สร้างความเดือดร้อน 11

รายงานข้อมูลสายตรง แยกตามหน่วยงาน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2563 ถึงวันที่ 31/12/2563
หน่วยงานจำนวน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยนานาชาติ 2