สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งหมด
คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน
0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 17 17
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางจรรยา ภูคำวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 7 6
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 2
2. น.ส.จิราพร มอญเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 1
3. นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น พนักงานมหาวิทยาลัย 1 6 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
2. น.ส.อรพรรณ พรหมใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 0
2. น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นายวินัย การะเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0
2. นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นายเกษม สมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0
2. นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
3. นายเทพพิทักษ์ บุญทา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 0
4. น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 4
5. นายประเสริฐ ประสงค์ผล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
6. ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
7. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 2