คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งหมด
คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน คน อายุงาน
1 1 38 37 0 0 0 0 0 0 39 38
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0
2. อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
3. อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 0
4. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
5. อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 0
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 1
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 0
10. อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 0
11. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0
12. อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 0 3 0
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0
17. อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 0
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 1
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 0
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร ข้าราชการ 1 1 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางจรรยา ภูคำวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 7 6
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 2
2. น.ส.จิราพร มอญเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 1
3. นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น พนักงานมหาวิทยาลัย 1 6 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
2. น.ส.อรพรรณ พรหมใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 0
2. น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นายวินัย การะเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0
2. นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งจำนวนคน คิดตามอายุงานจำนวนการเข้าพัฒนาบุคลากรจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์
1. นายเกษม สมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0
2. นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 0
3. นายเทพพิทักษ์ บุญทา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 5 0
4. น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 4
5. นายประเสริฐ ประสงค์ผล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
6. ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 4 0
7. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 3 2