การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ