การศึกษาสารในพืชสมุนไพร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอนาคต
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์