ปักษีวิทยา
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี