การผลิตผักและเห็ดเศรษฐกิจ
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร