การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา