การผลิตและแปรรูปสมุนไพร
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ