มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการมีทั้งหมด 5 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 2  คน
พนักงานส่วนงาน (3)
1 นายสุคนธ์ ปามา
Mr. Sukhon Pama
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
2 นายสุพรรณ ดวงรัตน์
Mr. Suphan Duangrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
3 นายทศพร โสภาอุทก
Mr. Todsaporn Sopautok
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)