มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานบริการการศึกษาต่างประเทศมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (1)