มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งหมด 18 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 10  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 6  คน
3. พนักงานราชการ  : 1  คน
4. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (10)
1 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล
Mrs. Sangchan Sriwangphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 นายธนกร เคหา
Mr. Tanakorn Keaha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
3 น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา
Miss Patcharakit Watcharapreecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.อรทัย ปรีชา
Miss Orathai Preecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
5 นายภานุวัต ศิริ
Mr. Panuwat Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
6 น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์
Miss Siriporn Deeumong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
7 นางจิราพรรณ เคหา
Mrs. Jirapan Keha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
8 นางรจนา อุดมรักษ์
Mrs. Rotjana Udomrak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
9 นางดาริน ชมภูพันธ์
Mrs. Darin Chompupun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการวิชาการและวิจัย
10 น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์
Miss Siwarin Chak-itsaraphong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (6)
1 นายวิษณุ จันทร์เจริญ
Mr. Widsanu Janjaroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
2 นายทศพร โสภาอุทก
Mr. Todsaporn Sopautok
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
3 นายสุคนธ์ ปามา
Mr. Sukhon Pama
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร
Miss Wachirapohn Pattawaro
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
5 นายปริญญา วงศ์จักร์
Mr. Parinya Wongchak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
6 น.ส.สิริจันทร์ สมณะ
Miss Sirichan Samana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานราชการ (1)
ลูกจ้างประจำ (1)