มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5ด้าน
วันที่ 08/05/2562    สิ้นสุด 31/05/2562 2,647 ครั้ง    ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5ด้าน ในระบบ DNS, Mail,
web, DNSSEC และ IPv6 Logo จาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในงานสัมนาประชาสัมพันธ์ ระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2561 (IPV6 Award 2018)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติรับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เอกสารประกอบ