คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) และประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23/08/2560    2,242 ครั้ง    ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานธนาคาร
การพัฒนาบุคลากรของธนาคาร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของธนาคารและมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้บุคลากรของธนาคารและนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานธนาคาร และเกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบริหารงานธนาคารอย่างเป็นระบบระหว่างธนาคารและมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ซึ่งทางด้านผู้แทนในการลงนามจากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) คือ นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยสักขีพยานในการลงนามอีก 2 ท่าน คือ นายสุวัชร์ ธิติปรีชา ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาบุคลากร และนายเลิศศิลป์ สมุดกิจไพศาล ผู้อำนวยการสรรหาทรัพยากรบุคคล และทางด้านผู้แทนในการลงนามจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย
คณะเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยสักขีพยานในการลงนามอีก 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล รองคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ณ ห้อง “อินทนิล” เศรษฐศาสตร์ หน้าห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่