ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6309101397   นายรชต   แสนบุดดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6312106326   นางสาววนัสนันท์   คีรีแสนภูมิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6314102374   นางสาวบุษราคัม   ติยะบุตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6406103407   นางสาวนภัสนันท์   วิรัชชู : บัญชี 3ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101352   นางสาวนัทญา   เสนพนัสสัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101353   นางสาวบัวเงิน   ดานุกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101358   นางสาวพัชรินทร์   ใจปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102315   นางสาวจิรัชญา   วิธี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102316   นายชนัฐ   คล่องหัดพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102326   นางสาวพิชยา   ศรีรักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6418102408   นายกฤศ   กิจพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102458   นายพัทธดนย์   ชุนนะวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6501126408   นายนนทิสิทธิ์   กล่อมยิ้ม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6509101041   นางสาวลลิตา   ทนันชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101340   นางสาวธัญชนก   จุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101345   นางสาวนันท์ชพร   ยินดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101359   นางสาวพิชญาภา   บุมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101364   นางสาวภคพร   ฟองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102301   นางสาวกชกร   ใจทิพย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102304   นางสาวกรรณิการ์   ปาระมีโชค : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102311   นางสาวเกศินี   เก้าแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102313   นางสาวเข็มอัปสร   อัมพรพิศุทธิ์เลิศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102316   นางสาวจิราวรรณ   พรมรัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102318   นางสาวจุฑารัตน์   บุญจันทร์เจือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102369   นายภาคภูมิ   อธิกะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102372   นางสาวมณีรัตน์   ย่อมพันธ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102380   นางสาววชิราภรณ์   นิลเนตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102382   นางสาววรรณภา   สุพรรณนนท์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102393   นางสาวสิราวรรณ   ไทยบัณฑิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102402   นายอานุภาพ   จะปูน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6514101456   นายศตายุ   กันธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6518102419   นายนนท์วริศ   วราวิเศษสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522102020   นายอัยกานต์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6601102404   นายพีรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6601102413   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6601127350   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาเลิศ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127463   นางสาวเบญจพร   ทะนันไชย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6606101361   นางสาวชนิภา   ลุงหลู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101366   นางสาวชาริณี   ขันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101547   นางสาวศิริกัญญา   จอมนวล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101571   นายหิรัญญภพ   จันตาเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606102410   นางสาวณิชานาฏ   เชื้อเฉลิม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102411   นางสาวดาว   แก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102415   นางสาวทักษพร   อักษรพาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102488   นางสาวปสิชญา   หอมรื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102594   นางสาววิภาภรณ์   ลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606104328   นายจิรโรจน์   โรจน์ทรรศนีย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606105334   นายฐานันดร   ตะยะพงค์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105435   นายสุมาณิล   ขัติคุณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105437   นายอชิตะ   โพธิ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606106315   นายณดณ   หิรัญคำ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6609101002   นางสาวกัญริยา   หน่อไพรสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101003   นายกิตติกุล   โรจน์ถิรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101006   นางสาวจิตา   สมการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101010   นายเจริญศักดิ์   ยศวงรังสรรค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101012   นายชยุต   จันทร์จรูญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101014   นางสาวชุติมา   ธาราลิขิต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101016   นางสาวณัชชา   ฟองแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101022   นางสาวดาว   สร้อยคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101023   นางสาวเดือน   สร้อยคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101026   นางสาวทิพอาภา   วุ่ยยือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101027   นายธนโชติ   หวังวนวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101032   นางสาวธันวาพร   แสนว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101036   นางสาวนนท์ธิยา   บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101039   นางสาวนาตาชา   สัจจนิโรธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101042   นายนิติธรรม   จังปวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101047   นายปรเมษฐ์   จันทร์ทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101056   นางสาวปูยื่อ   มาเยอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101058   นางสาวพนิดา   หมื่นสิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101060   นางสาวพรนภา   ภู่ประดับเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101070   นายรชต   กฎบัญญัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101071   นางสาวรสริน   ศรีลิมปนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101074   นางสาวรุจิรา   ประมงกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101076   นางสาวละขิ่น   ลุงหม่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101077   นางสาววริศรา   ทองล้วน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101080   นางสาววันวิสา   สินลี้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101084   นางสาวศรีดา   จั่นต่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101096   นางสาวสุภัสสรา   ลาวัลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101098   นางสาวหทัยกาญจน์   พลน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101099   นางสาวหอมเครือ   มู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101104   นางสาวอังคณา   กรัชกายภาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101110   นางสาวจณิสตา   โรจนรัตติกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101112   นางสาวทานตะวัน   ลุงโย่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101120   นางสาวพิชญาดา   ปิยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101121   นางสาวพัชรินทร์   จะชี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101122   นางสาวไพรินทร์   บุญศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101124   นางสาวภัคสิณี   สุภามงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101125   นางสาวรัญชิดา   จั๋นติ๊บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101301   นางสาวกนกวรรณ   หมื่นสุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101302   นางสาวกมลวรรณ   หวังเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101303   นางสาวกรกนก   กลิ่นผกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101306   นางสาวกสิกร   ดีเลิศวุฒิกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101307   นางสาวกัญญภัสสร์   เตโชพีธรธนัศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101308   นางสาวกัลย์สุดา   สุขรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101309   นางสาวกานดา   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101310   นางสาวเกตุแก้ว   ไชยฉอุ่ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101311   นางสาวขวัญชนก   มณีอรุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101314   นางสาวค่อง   ลุงซิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101315   นางสาวจริสตา   ภาวินันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101316   นางสาวจันจิรา   คำสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101317   นางสาวจิดาภา   ดีรัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101319   นางสาวจิรัชญา   มะโนลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101320   นางสาวจิรัชยา   คำท้าว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101322   นางสาวจุฑชนันท์   กันตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101323   นางสาวจุฑามาศ   บางพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101324   นางสาวชนันเนตร์   สุพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101325   นางสาวชนิกานต์   โสวณะปรีชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101326   นางสาวชนิภรณ์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101327   นายชยพล   เมืองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101328   นางสาวชลธิชา   ยอดคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101329   นางสาวชลลดา   คนรู้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101331   นางสาวชัชฎาพร   ปาปะขัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101333   นางสาวชาลิสา   พุ่มเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101334   นางสาวชาลิสา   เพ็ชร์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101336   นางสาวฑิฆัมพร   แกล้วสาริกรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101337   นางสาวณัชชาภรณ์   บุญเมย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101338   นางสาวณัฎฐณิชา   ศิริพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101339   นางสาวณัฎฐา   ศรีประสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101341   นางสาวณัฏฐนิชา   อุดม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101342   นางสาวณัฐณิชา   หมั่นจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101346   นางสาวณัฐวดี   คำปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101347   นางสาวณัฐวดี   บุญศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101352   นายทีฆทัศน์   ทับกรุง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101353   นางสาวธนพร   วงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101354   นางสาวธนัชชา   อินต๊ะมัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101356   นางสาวธนิสรา   รูปสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101357   นางสาวธมนวรรณ   หนูมาก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101358   นางสาวธิชานันท์   คำน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101359   นางสาวธีรตา   ยิ่งยศกำจรชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101362   นางสาวนรีกานต์   จารุไกรศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101364   นางสาวบุญญาพร   สิงห์คำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101365   นางสาวบุณยาพร   แซ่เฒ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101368   นางสาวปริณดา   สิงห์คง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101369   นางสาวปัญญ์นภัส   ปะจันทบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101371   นางสาวปิ่นมณี   บุญชะโด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101372   นางสาวปิยะฉัตร   คำมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101374   นางสาวพจมาน   ก๊กใจเย็น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101376   นางสาวพรจิรา   อูบคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101377   นางสาวพรเจริญ   เสริมมติวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101380   นางสาวพรรัมภา   แซ่อิ๋ว์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101381   นางสาวพรสวรรค์   เนื่องดิถี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101382   นางสาวพรหมพร   สมนึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101383   นายพัชระ   แสงสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101385   นางสาวพัชราวดี   ฟูชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101386   นางสาวพิชชาพร   ลุงสาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101387   นางสาวพิชชาพร   วุฒิเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101388   นางสาวพิมพา   นายใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101390   นางสาวพิมลทิพย์   เจิงรัมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101391   นางสาวพิยดา   สถิตพงษ์เดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101392   นางสาวพิรญาณ์   สถิตพงษ์เดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101398   นายภานุพันธ์   บวมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101399   นายภูรี   ขัดธินนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101401   นางสาวมนัสนันท์   สุนิพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101403   นางสาวมุกฑิตา   ทินะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101405   นางสาวรสริน   ตาระปิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101406   นางสาวรัญชิดา   มูแป : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101407   นางสาวรัตนสุดา   บัววรรณงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101408   นางสาวรัตนาภรณ์   ด่านส่งเสบียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101409   นางสาวรินดา   นิยานิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101410   นางสาวริยาวรรณ   กาตาสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101411   นางสาวฤทัยรัตน์   กิจวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101412   นางสาวลลิตภัทร   กุลรัตนมาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101413   นางสาววนัสนันท์   นิลนพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101415   นางสาววริยา   บุญสูง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101416   นางสาววิชญาดา   กันธิรา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101417   นางสาววิชุลดา   นามวงษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101418   นางสาววินิชา   คำสะอาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101420   นางสาวศรัณยา   ศุภวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101423   นางสาวศิริพร   ลุงออง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101429   นางสาวสกาวเดือน   แสงสุนีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101433   นายสัณหณัฐ   มณีอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101435   นางสาวสายชล   กองจวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101438   นางสาวสิริลักษณ์   ศรีแมน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101439   นางสาวสุกัญญา   วนชยางค์กูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101440   นางสาวสุชาดา   ทองทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101441   นางสาวสุทธิดา   ยาเคาะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101443   นางสาวสุนันทา   วาประโคน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101445   นางสาวสุปรียา   เพียรความ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101446   นางสาวสุปรียา   อิ่มเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101447   นางสาวสุพัตรา   เจริญสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101448   นางสาวสุภานันท์   คล่ำกล่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101449   นางสาวสุภาพร   เรือแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101451   นางสาวสุรัฐวดี   สีด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101452   นางสาวสุรัสวดี   จำวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101457   นางสาวอภิชญา   กองสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101458   นางสาวอรวรรณ   ยามรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101459   นางสาวอริศรา   เอียดมาก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101460   นางสาวอัจฉรา   มิงโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101461   นางสาวอัจริยา   แซ่ซุน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101462   นางสาวอัญชลี   ดวงดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101466   นางสาวอาภัสรา   ผูกอ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101468   นางสาวอินทิรา   จันทะนุวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101471   นางสาวจรรยพร   หาญขำพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101472   นางสาวจันทกานต์   ชิณพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101477   นางสาวสิรินญา   สุนทรจามร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609102301   นางสาวกรรจนพร   มูลเมือง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102304   นางสาวเกสรา   พจนาธำรงพงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102305   นายฆณพล   วรรณประทุม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102306   นางสาวจันทร์วลัย   เผือกบุญเกิด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102307   นางสาวจิดาภา   มารัด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102309   นางสาวเจนนิเฟอร์   สันติมิตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102310   นางสาวชลธิชา   กระทุ่มนัด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102311   นางสาวชลธิชา   ชัยจิรวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102315   นายโชติฐกรณ์   ตะริโย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102317   นางสาวญาณิศา   พัวสื่อ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102318   นางสาวฐิตินันท์   ดวงจิตต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102319   นางสาวฐิติรัตน์   ขุนราช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102320   นายณัฏฐ์คณิน   สุวรรณ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102322   นางสาวณัฐชยา   ณเชียงใหม่ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102325   นางสาวณัฐพร   ทองฤทธิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102329   นางสาวธณัชชา   แสงฉวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102330   นางสาวธนพร   กาญจนารักษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102337   นายนิติภูมิ   เขื่อนจินดาวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102338   นางสาวปนัดดา   สอยตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102343   นางสาวพรมณี   แซ่เติ๋น : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102344   นางสาวพรวรินท์   สุรภาพ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102347   นางสาวพัณณิตา   ดาพั่ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102349   นางสาวพิชญาภรณ์   นิลไธสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102351   นางสาวภรณี   เวียงดาว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102352   นายภัทรดนัย   เฌอมือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102355   นายภานุสรณ์   จันทร์ราช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102356   นายภูพิพัฒน์   สวนมะลิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102359   นางสาวมัณฑนา   ชาวโพธิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102361   นางสาวรวิสรา   สุวรรณ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102363   นางสาวรัตนกรัณฑ์   มงคลสูตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102365   นายลัทธพล   แซ่ชิว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102366   นายวงศธร   อมรสุขสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102369   นางสาววรางคณา   มั่งมูล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102370   นางสาววิมลณัฐ   เฉื่อยพุก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102372   นางสาวศิริจันทร์   จองเลา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102374   นางสาวสุภัททา   คงทรัพย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102376   นางสาวสุภาภรณ์   พระชัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102378   นางสาวอารยา   เทพารักษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102383   นางสาวชัญญาณัฎฐ์   ศรีไพร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102390   นางสาวธนัญญา   ปัญญาใส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102395   นางสาวนันทิกานต์   ผลสุรินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102396   นางสาวนันทิตา   สุรินธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102399   นางสาวปัณณธร   ไขแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102405   นางสาวพีรนันท์   อยู่ลือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102407   นางสาวยลดา   ดีหริ่ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102409   นางสาววลัยลักษณ์   ชุมพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102412   นางสาวสุรนุช   ฮาดฟอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102416   นายอาทิตินัย   ขัติยะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6610101359   นายภูริวัจน์   สีตา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6614101395   นายภาณุวัฒน์   บัวผัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6618102565   นายศักธิชัย   ช้างเผือก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102589   นายสุนทร   นามสา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102638   นายจักกาย   กระจ่าง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102646   นางสาวญาดา   ศิริสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง