โครงการทูตกิจกรรม TDS Ambassador

วันที่เริ่มต้น 20/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/02/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101328   นางสาววารุณี   แตงนวลจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101344   นางสาวฐาปณีย์   มณีโชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101350   นางสาวธารารัตน์   ลิขิตผู้เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101014   นางสาวณัฐธิดา   เทโวขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101029   นางสาวธนิดา   สัตเพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101034   นางสาวธิษณามดี   คงอาสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101035   นายธีรพัฒน์   พงศ์ประยูร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101045   นายปธานิน   ชูสินโท : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101048   นางสาวประภัสสร   บุญยวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101100   นายอธิเทพ   สอนคุ้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101360   นางสาวธีริศรา   วงค์วิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101366   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609101393   นางสาวเพชรลดา   เทียนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6609102321   นายณัฐกิตติ์   นิลคำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6609102339   นายปรวัฒน์   สิงห์รอ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6609102350   นายพีรพัฒน์   จินา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6609102353   นายภัทรพล   คงดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
เวทีการประกวด TDS Ambassador ถือเป็นอีกเวทีที่ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แสดงศักยภาพ และเป็นตัวแทนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในการสร้างชื่อเสียงในโอกาสต่อไป ครั้งนี้ สโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้จัดการประกวดรูปแบบใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพด้านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการประกวด ตัวแทนจากสาขา นอกจากจะมีความโดดเด่นเรื่องบุคลิกภาพและหน้าตาแล้ว จำเป็นจะต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอตัวแทนผู้ประกวด รูปแบบออนไลน์ ซึ่งต้องใช้แพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอเพื่อให้ได้เข้าใจถึงจุดเด่นของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ออกสู่สายตาประชาชนได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล