ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206103377   นางสาวรุ่งรัตน์   ลมพัฒนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6214101337   นายนันทิภัคค์   โกเสนตอ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6215123316   นางสาวทิพวรรณ   ใจนวล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123355   นางสาวอารีญา   วงศ์สอน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6301102361   นายนัฐวุฒิ   ศรีสรรค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303103323   นางสาวปรญา   วรรณไพบูลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304102307   นางสาวชลิดา   ภานุรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6305101331   นางสาวณัฐธิดา   ด้วงวิเศษ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101358   นายประเสริฐ   ชาตรีวินิจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101379   นายพุทธกานต์   จุติไพรร่มใจจริง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105309   นางสาวจารุภา   คงสถาน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105324   นางสาวสาธิดา   ยศบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105345   นางสาวมินธาดา   ปาโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101380   นางสาวเพียงดาว   อินพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101450   นายจีรภาส   สุระจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102341   นางสาวทิพย์วรรณ   เอี่ยมรอด : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102369   นางสาวพิราภรณ์พัชร   คำพนัสสัก : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102394   นางสาวสุธิดา   ปานทองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306104310   นางสาวธัญรดา   ณ มณี : การเงิน 3ชั่วโมง
6306105313   นายทีปกร   ไชยมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6310102302   นายกฤษกร   จิณะกับ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102310   นายชุติวัต   คะปานา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102322   นายศิริชัย   มณทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6312101350   นางสาวสุรีย์พร   เพียรบุญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101353   นางสาวธนัชพร   จันภูมี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101354   นางสาวภัทรพร   เข็มทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101355   นางสาวอริสรา   โอระมิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101350   นางสาวเบ็ญจารัตน์   ทวีวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6315123313   นายธีรดนย์   ดวงไทย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123326   นายภาณุพงษ์   ถังสูงเนิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6318102348   นายธนวัฒน์   ธันยารัตน์ศรัณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102452   นายพีรพล   มูลรังษี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319102502   นางสาวกันติชา   กายสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102535   นางสาวหทัยธร   สายอ๋อง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6401102303   นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102317   นายคชวรรธน์   จินดาศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102324   นางสาวจินต์จุฑา   เบญจคีรีทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102329   นางสาวแจ่มสกุล   เหลืองดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102360   นางสาวธนพร   ศรีพรหมคุณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102366   นายธรรศ   ปินตาเปี้ย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102370   นายธารณ์ปฏิราช   นามแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102371   นายธีระธาดา   ทูพันดุง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102377   นางสาวนันทิชา   เสนามาต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102419   นายรัฐนันท์   คำฝั้น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102424   นายวยุเดช   มะโนทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102434   นายศุกฤษฎิ์   อินใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102438   นายศุภวิชญุ์   วงค์หลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102460   นางสาวหทัยรัตน์   อุตตะมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102489   นายชาญวิทย์   อุปรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102490   นายฐปนพงศ์   ตะริโย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102491   นายณัฐกิตติ์   จันทร์ทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102500   นายนารเมธ   วีคำชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102505   นางสาวภัทราพร   เงินทะนงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102513   นายศุภณัฐ   วรรณฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401113319   นายวรพล   ปัญจาสุธารส : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401124304   นายณัฐวุฒิ   พันชน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124322   นายศุภณัฐ   อินต๊ะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125306   นายฉัทชนัน   รอดเสวก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125307   นางสาวฐิติชา   คำเหลือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125320   นายยุทธพิชัย   แสนคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125324   นางสาวศศิมา   มงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125330   นางสาวอรพรรณ   คุณาจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125331   นายจักริน   ญาณรัชชเมธี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125344   นางสาวจตุรพิธ   สมวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125345   นายฐปณัฐ   หลวงโปธา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125346   นายสีหเดช   เปาอินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126302   นายจิรศักดิ์   ยอดศร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101318   นายปกรณ์เกียรติ   ทะเทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403104306   นางสาวปนัดดา   ทิพย์เมศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104308   นายพศุตม์   สุทธหลวง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104310   นางสาวรัชนีกร   วงค์นำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104315   นายสราวุฒิ   มะโนวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104320   นายณัฐพงศ์   จันทรบูรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104323   นางสาวแสงดาว   ทุนน๊อต : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101308   นางสาวชมพูนุช   สุภารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101310   นางสาวซิมมิ   กุกเรยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101322   นายธีรพงศ์   พัตภักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101344   นายศุภณัฐ   วิบูลย์พานิช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102308   นางสาวนัฏฌาริกา   ปานเนียม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102316   นายราเมศวร์   คำเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404105303   นางสาวตวงรัตน์   รอดศรีสมุทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105304   นายธนายุทธ   แซ่ยับ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105306   นางสาวนันทิชา   ทิพโชติ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105307   นางสาวภัครมัย   ไชยสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105308   นางสาวสุทิดา   ทองไชย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105309   นางสาวดวงกมล   โสภาวรรณ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105310   นางสาวบุษยามาศ   ศรีลาวงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105311   นางสาวพิมพรัศมิ์   จันทร์แก่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105313   นางสาวพรหมพิริยะ   ศรีสุพรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404106321   นายปฏิภาน   กรุณา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106322   นายปวเรศ   ตมป่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106324   นางสาวพวงพลอย   นายหน้า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106326   นายภาสกร   ถ้ำทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106330   นายรพีภัทร   วงค์ขัติย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106333   นายวัชรินทร์   เปตานนท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106334   นายวันชัย   ยวงขาว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106336   นายวีรนันท์   เป็งเขียว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106340   นายสราวุฒิ   อนันต์วิไล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106342   นายสิริณัฏฐ์   ปานรักษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106350   นายคณาธิป   พรมเพ็ชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106352   นายณัฐยศ   จ้อยเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106355   นายนนทกร   จันทรา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101311   นายคุณานนต์   ไสยะสุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101320   นายชนาธิป   กระต่ายจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101330   นายฐิติพันธ์   ฟองศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101345   นายธนภัทร   สมอุต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101359   นางสาวปนัดดา   แสนนันตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101368   นางสาวพรชนก   ศรีหว้าสะโสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101369   นายพรพิพัฒน์   เกดก้อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101375   นางสาวเพียงตะวัน   ช้างหิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101376   นายภราดร   สักใหญ่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101377   นายภาณุวัฒน์   สุขโพธิญาณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101383   นายโยธิน   เอี่ยมละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101384   นางสาวรวีวรรณ   สายยาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101389   นางสาววิมลสิริ   สุวรรณษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101395   นายศุภชัย   ทนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101403   นางสาวสุณัฏฐา   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101409   นายอภิชาติ   กานุมาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101427   นายณัฐปกรณ์   ศรีออน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101430   นางสาวณิรินทร์รดา   องอาจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101441   นางสาวเบญจภรณ์   พ่อแจ้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101447   นางสาวภัทรวดี   กาฬรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105321   นายประชาธิป   ญาติวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105336   นายรชานนท์   เพชรเศษ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105347   นายวุฒิไกร   ทรัพย์ประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105349   นายศิลปชัย   วงษ์เศษฐี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105356   นางสาวอาคิรา   นาคสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105361   นายกฤติเดช   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105366   นายเจตนัตว์   ภูไชย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105393   นายรัชพล   ชมชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105398   นางสาวศิริภัสสร   เนียวกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105408   นางสาวอาทิตยา   สุวรรณโณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105410   นางสาวชนกนันท์   กันทะสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101308   นางสาวกิ่งแก้ว   ภัทรพรฉัตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101326   นายชาคริต   วงศ์ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101341   นางสาวฌาลิศา   ยุบยำแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101379   นายพชรพล   จันทร์ศิริ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101380   นางสาวพนิดา   เพ็ชรอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101381   นางสาวพนิตาพร   อรัญวาสน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101389   นางสาวพิมพ์วิภา   กดไธสงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101396   นางสาวภัทราพร   ปลื้มจิตร์ปลั่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101397   นายภาคภูมิ   ถาวรประทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101402   นายรพีพัฒน์   ใจจำนงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101403   นายรัชชานนท์   นิลไพบูลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101405   นางสาวรัญชิดา   วันมาละ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101407   นางสาววรางคณา   สุติวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101410   นางสาวศรีวิไล   โสภาวรการ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101425   นางสาวสุภาวิณี   ผางเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101426   นายสุเมธ   ทาเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101428   นางสาวสุลาพร   วังทูลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101448   นายคเชนทร์   เมืองใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101460   นายฐิติพงค์   จารุมณีโรจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101467   นางสาวทิพรดา   มาลูน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101473   นายธีระทัตย์   ศรีธิจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101483   นางสาวเปรมสินี   พลายกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101492   นายภคพล   ประพฤติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101493   นายภัทรพล   เรือนปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101497   นายยุทธนา   อำนาจเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101502   นางสาววรรณพร   พรมจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101519   นายอรรถพล   อินผ่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101523   นางสาวอังคณา   พรมสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101541   นางสาวกรรณิการ์   สัสดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102320   นายณัฐนนท์   ต๊ะถิ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102321   นายณัฐภูมิ   เดชพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102327   นายธนกฤต   ไชยพูน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102352   นายภูมิพัฒน์   จิณทะจิตต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102354   นายรวินท์   จิไธสง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102378   นางสาวอัจฉราภรณ์   ไชยพนัส : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102384   นายเอกกวี   ก้องเรืองทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102395   นางสาวชนิภา   เสียงใหญ่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102425   นายภัทรกร   บุญเลียบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102426   นายภัทรภณ   บุญก้ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102451   นางสาวสโรชินี   สีกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102459   นางสาวอรปรียา   ศรชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102470   นางสาวมณัชญาภรณ์   วนารื่นรมย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103302   นางสาวกัลยา   เลิศชัยสหกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103311   นางสาวเจนจิรา   คำปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103325   นางสาวปาริฉัตร   อ๋อประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103326   นางสาวปิยนุช   สิทธิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103327   นางสาวปิยาภรณ์   เครือระยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103335   นางสาวรัตนากร   ปัญญาเสน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103360   นางสาวอภิสรา   จันทร์แดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103375   นางสาวกัญญารัตน์   โปร่งจิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103380   นางสาวกุลิสรา   สุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103384   นางสาวจิรวรา   อินปา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103392   นางสาวฐิติวรดา   บุญเจริญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103404   นางสาวธิดาพร   พิทักษ์สกุลฤาชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103405   นางสาวธิดารัตน์   เกิดร้องขุ้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103406   นายจิรายุ   จันทาพูน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103414   นางสาวปาณิสรา   คำปินใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103420   นางสาวพรรณวษา   ลุงกุย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103422   นางสาวพัชรมัย   พูลสมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103423   นางสาวพิชชาพร   สุขศรีราษฎร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103435   นางสาววริศรา   อินทรอักษร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103436   นางสาววัลย์รวี   ทองประสงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103456   นางสาวเอมวิกา   มากัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103457   นางสาวพิมลภา   ปัญญามี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104302   นางสาวเกตุกานต์   สัณหภักดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104305   นางสาวชุติมนฑน์   สิงหาทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104310   นางสาวพิมพกานต์   ผัดมอย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104313   นางสาวลดาวัลย์   ปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104325   นางสาวธิดาพร   ติ๊บสีบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104330   นางสาวภวิษย์พร   ฉัตรจินตนาพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104338   นางสาวศิริพร   หมื่อแล : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104339   นางสาวสโรชา   สีกลาง : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105324   นายปุญญภัทร   ถัดหลาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106314   นายธิติพันธุ์   อยู่อินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106318   นายพีระวิชญ์   พะลัง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106332   นางสาวขวัญจิรา   ทวิสุวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106342   นายธนภัทร   บุชราคำ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106347   นางสาวรวิสรา   วงค์ปัญญา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106353   นางสาวสุชญา   เผ่าเสรีชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6407101302   นายณรงค์ฤทธิ์   วงศ์จันทร์มณี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101303   นายณัฐวุฒิ   เพ็ชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101304   นายธนธรณ์   ภาคีศิล : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101305   นายพีรพล   ท้วมศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101307   นางสาวกิ่งกาญจนา   ศรีสวัสดิ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101309   นายธีรภัทร   กาฬรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101310   นายปริวัฒน์   ไชยสะอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101311   นายหฤษฎ์   ภัทราพรนันท์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101313   นางสาวนันทนา   คำงาม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407107304   นายธนาวุฒิ   นาคกล่อม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407108303   นางสาวณัฐธิดา   เยลค์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108304   นายทวี   ช่างทำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108305   นางสาวนภัสรา   สุทธิ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108306   นางสาวภัทราภรณ์   สายแวว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108308   นายสนธยา   รุ่งแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108309   นายไกวัลย์   การบรรจง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108316   นางสาวอรดา   สมหวัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108317   นางสาวจุฑามาศ   จันทร์เทพ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108319   นายอชิตพล   เชื้อแดงดี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108320   นายฐานิสร์   มีจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6408108313   นายธวัชชัย   สินใจ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6408109301   นายกรฤทธิ   ทำมารุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6408109302   นางสาวกัลยา   แซ่ผ่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6408114308   นางสาวเกตุมณี   อินทะสุข : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114330   นางสาวณภัทร   เนรมิตร์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114358   นายพฤกษา   โค้วตระกูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114364   นางสาวพิมพ์รวี   จุ้ยเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114368   นางสาวรัตติกาล   อมฤกษ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114382   นางสาวศุภัคธัญณี   อิสรานนท์ยามี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114383   นายสรวิชญ์   เขียวละออ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408114403   นายธนากรณ์   ปัญญาเก่ง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408115302   นางสาวดารารัตน์   ทับวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115305   นายพชรดิษฐ์   เจริญคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115307   นายศุภกร   สุวรรณไตรย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115308   นายอภิภวัส   กระจาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115309   นายณัฐดนัย   อุ่นจันเงิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115310   นางสาวดวงตะวันฉาย   คำอุบล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115311   นายนลิต   กวางทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115312   นายปิยวัฒน์   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115314   นายอนพัช   สุขสงวน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115315   นางสาวจันทร์ธิตา   สีแดง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115316   นางสาววิภารัตน์   เงินขาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408115317   นางสาวพิมลวรรณ   ภูมิบ้านค้อ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408116303   นางสาวชลดา   ฉลวย : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116314   นายพงศธร   ศิริขันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116318   นางสาววรรณวิสาข์   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116326   นางสาวปภาพินน์   อรัญทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408116329   นางสาวอภิญญา   ตระกูลชัยชนะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6408131318   นางสาวพัชรพร   ทรัพย์เจริญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101330   นายสิทธิโชค   สมบูรณ์ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101355   นางสาวเบญจพร   เฮ่าเมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101362   นายภูรินท์   ชุ่มอินทรจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101363   นางสาวมยุรินทร์   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101367   นางสาวสุภวราลักษณ์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101364   นายนภัสกร   ภิรมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410102317   นายธนกร   กิติกร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6412106323   นายจิรกิตติ์   คำแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414101312   นายเฉลิมเกียรติ   วรรณวาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101324   นายธนากร   เป่อแค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101330   นางสาวนันทชา   แก้วผุย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101335   นางสาวพลอยวรินทร์   กายพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101343   นางสาววรรณพร   ชมจุรัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101380   นายฐิตินันท์   สถานป่า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101389   นายธีรภัทร   จิตพิสิฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101390   นางสาวน้ำภัทร   เจริญสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101391   นางสาวบุษญารัตน์   เล็บกระโทก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101392   นางสาวเบญจวรรณ   กาญสอาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101395   นายปิยพันธ์   นัยนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101428   นางสาวโสภิตนภา   เสยสูงเนิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102306   นางสาวคำทวย   ลุงยอด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102308   นางสาวจิณณพัต   มาลีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102313   นายชวโรจน์   เลิศไกรชัยพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102321   นางสาวธิดา   เลาเทาะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102326   นางสาวปสุตา   รุ่งสุริยัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102327   นางสาวพรวดี   แสนโซ้ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102336   นางสาว