ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6007103301   นางสาวชลิตา   สักคุณา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103302   นางสาวญาณิน   แก่นสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103303   นางสาวณัฐชยา   เกื้อเสนาะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103304   นางสาวทัศนีย์   รัตนเสถียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103305   นางสาวนฤมล   เผ่าชู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103306   นางสาวนวรัตน์   อภัยรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103307   นางสาวปานตะวัน   ขำอนันต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103308   นางสาวรัตติกาล   รุ่มรวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103310   นายวิริทธิ์พล   สมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007103311   นายอานพ   ขวัญฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6007104301   นางสาวกชกร   ศรีสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104302   นางสาวกัญญาณัฐ   แซ่ตั้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104303   นางสาวจันจิรา   ไข่สง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104305   นายณภัทร   ล่องเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104306   นางสาวนัฏชฎา   แซ่แดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104307   นางสาวนารีรัตน์   คงเพ็ชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104308   นางสาวปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104309   นางสาวภัทรวดี   หนูผุด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104311   นางสาวศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104312   นางสาวสุพรรษา   จูหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104313   นางสาวเสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104314   นางสาวหงส์ศญา   สังทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104315   นางสาวอรยา   จูฑามาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007107301   นายเกียรติศักดิ์   แม้นพรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107304   นายณัฐวุฒิ   ช่วยพนัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107305   นายเทพรัตน์   ศรีรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107307   นางสาวธิดาทิพย์   พรหมแห : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107309   นายนพดล   ทับหิรัญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107310   นางสาวปัณณิกา   ทองรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107312   นางสาววโรชา   รุ่งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107314   นางสาวศิริวรรรณ   ขุนทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107315   นายสิวะกร   ขำแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007107316   นายอภินันท์   ชัยเดช : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6007108302   นางสาวจีรนันท์   พิกุลทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108303   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108304   นางสาวจุฑามาศ   พรหมเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108307   นายนพดล   ส่งพล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108308   นางสาวนัฐณิชา   โมกหอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108309   นายบารมี   วงศ์หนองเตย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108310   นางสาวปนัดดา   ชัยชนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108311   นายปิยพัทธ์   วงศ์ทิพย์พันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108312   นายพ.กวี   ทองเฝือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108314   นางสาวพิมพ์สร   ถูระบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108315   นายพุฒิพงษ์   ฤทธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108316   นายภาณุพงศ์   จันทร์เพ็ญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108317   นายภาณุวิชญ์   ขำสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108318   นางสาวเมธินี   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108319   นางสาวรุ่งนภา   จิ๋วประดิษฐกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108320   นางสาวรุสนา   หลีเยาว์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108321   นายวรชาติ   วังมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108322   นายวรภัทร   หนูดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108323   นางสาววรรณวิศา   นุ้ยเอียด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108325   นางสาววิภาวี   ศรีวัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108327   นางสาวศุจินันท์   ไตรระเบียบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108328   นายศุภสิน   เม่งช่วย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108329   นายเศรษฐรัฐ   ภู่ระหงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108330   นายสรอรรถ   อภิรัตนวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108331   นางสาวสาธิดา   อินทการ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108333   นายสุทธิรักษ์   ศรีทนนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108334   นางสาวโสรญา   เพชรสังข์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108335   นางสาวหนึ่งหทัย   พุ่มไสว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108336   นายอดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108337   นายอภิสิทธิ์   เชื้อศรีสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108338   นางสาวอริสรา   รัดเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108339   นางสาวอาริสา   รัตนวัลย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107103301   นางสาวญาสินี   ศรีอรรชนานันท์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103302   นางสาวนภเกตน์   ปริงหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103303   นางสาวปิยาพัชร   มีเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103304   นางสาวปุษยา   หมัดจันทร์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103305   นายพงศกร   ศรีระบาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103306   นางสาวพรชนก   หอมวงษ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103307   นายพิพัฒน์   ดอนเจดีย์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103308   นายศุภชาติ   ชุ่มกลิ่น : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107104302   นางสาวกมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104303   นางสาวชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104304   นางสาวธิดาพร   คำแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104305   นางสาวนภัสสร   รอดเล็น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104306   นางสาวประไพวรรณ   สุริยเลิศ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104307   นายพีรพัฒน์   พัฒนากูล : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104308   นางสาวภัทรวรินทร์   ปัญญาหาญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104309   นายภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104311   นางสาวสุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104312   นางสาวอริสรา   สุวรรณวงค์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104313   นางสาวอาทิมา   สอดส่อง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104314   นายกฤชพสิษฐ์   ลิ้มรัชชานนท์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107107301   นางสาวกานต์มณี   แดงเพ็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107302   นางสาวกุสุมา   แก่นกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107303   นายชัยวิชิต   แซ่โค้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107304   นางสาวชุติพร   สีนุ้ยคง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107305   นายณัฏฐนิธิศ   แสงสุระธรรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107306   นายณัฐชัย   คล้ายรุ่ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107307   นางสาวณัฐธิดา   นนทสิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107308   นางสาวณัฐรดี   สุขสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107309   นางสาวณัฐวรา   ไกรนรา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107310   นายธนพล   แก้วอ่อน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107311   นายนฤพนธ์   รัตนภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107312   นางสาวปนัดดา   ทับจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107313   นายพัชรพล   บุญรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107314   นายพิชญ์ภูมิ   บุญญแพทย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107315   นางสาวภาพิมล   ยืนนาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107316   นายวรวัส   วรเทพนุทัศน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107317   นายสุกฤษฎิ์   สุขแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107318   นางสาวสุภาวิดา   วิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107320   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107321   นายธีรภัทร์   บุตรบุญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107108301   นางสาวกฤษดารัตน์   เส็นสุวรรณโณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108302   นางสาวกุลสตรี   ศรีคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108303   นางสาวเกศกมล   โนวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108306   นางสาวจุฑากมล   มานะจิตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108307   นายชลดรงค์   ทรงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108308   นายฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108309   นางสาวณัฐติยา   ขุนเนียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108310   นางสาวณัฐธิดา   สว่างวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108311   นางสาวตวงทิพย์   วงค์เลี้ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108312   นายธีรเมธ   ทองรอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108314   นายนัฐพงษ์   ไกรเทพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108315   นางสาวนิตยา   เพ็ชรแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108316   นายพศวัต   ศักดิ์เศรษฐ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108317   นางสาวลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108318   นายวิชยุตม์   สินพิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108320   นางสาวศศิธร   สมหิรัญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108321   นางสาวศศิพร   ปานทิพย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108322   นางสาวสราวดี   เหลือแหล่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108323   นายสิขรินทร์   เทาศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108325   นางสาวสุนิตา   หนูนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108326   นางสาวสุปรียา   แซ่เซี่ยน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108327   นางสาวสุรีพร   อ่อนจันทร์อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108328   นางสาวเสาวณี   หมานระเด็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108329   นายอนุพล   พุ่มขจร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108330   นายอลงกรณ์   เกตุณรายณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107109302   นางสาวขวัญชนก   ภู่ทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109303   นายจิรภัทร   เพ็ชรนุ้ย : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109304   นางสาวจุฑาทิพย์   คงบุญรักษ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109305   นายเจษฎากร   เงินสุข : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109306   นายชัชวาล   สมุทรไชยกิจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109307   นายชุติพล   ภูทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109308   นายเชิดชู   วุฒิยา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109310   นางสาวดารารัตน์   เจริญศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109311   นายธนวัฒน์   เจนหัตถ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109312   นางสาวนัทชริดา   ศรีสุข : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109313   นางสาวนัทชา   คงสิน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109315   นายนิรุทธ์   หวัดสนิท : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109317   นางสาวปิยะนัดดา   ปิ่นงาม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109319   นายวิศรุต   จรัสชยพงศ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109320   นายศิวพล   แก้วนาเคียน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109322   นางสาวหทัยทิพย์   ชูยศ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109323   นางสาวอาทิตยา   คำมีรักษ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101001   นางสาวจิราพร   เกตุแก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101002   นายณัทณพงศ์   ขาวสอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101003   นางสาวเบญจมาศ   ชูกลิ่น : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101004   นายสุวโรจน์   ทิพย์อักษร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101302   นางสาวนิจจนันท์   ผันสืบ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101303   นางสาวบัวชมพู   ประทุมทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101305   นายไรวินทร์   มุขประเสริฐ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101306   นางสาวอาภัสรา   อุดมรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207103301   นางสาวชนิกานต์   โกติกุล : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6207103304   นายปณชัย   อาษาจิต : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6207104001   นางสาวดุษฎี   ชูโชติ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104002   นายธนทัต   บัวศรี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104003   นางสาวนัดดา   เกตุแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104004   นายปัญญากร   บาลแพทย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104005   นางสาวรัตนา   เภอรักษ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104006   นางสาวศศิวิมล   บุญมณี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104007   นางสาวอภัสรา   นาคเทวัน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104008   นางสาวอรวรรยา   ณรงค์รัตน์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104303   นายจิรเมธ   ศิลปรัศมี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104304   นางสาวณัฏฐกร   อนันตพงศ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104305   นายธนพนธ์   วิศวเมธี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104306   นางสาวธัญญาลักษณ์   มารมย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104307   นางสาวนิตยา   ทิศกองราช : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104308   นางสาวพรรณยุพา   ทรัพย์เมือง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104309   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขะปุณพันธ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104310   นางสาวเพ็ญรุ้ง   มั่นการดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104312   นางสาวมลฤดี   แซ่ติ้น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104313   นางสาวศุภาวัลย์   มีบัว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104315   นายสุรศักดิ์   วิทิตวัฒนะ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104316   นางสาวอรอุมา   นาคเป้า : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104317   นายอัษฎาพร   ภู่สันติสัมพันธ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207107001   นางสาวขวัญใจ   ดีรักษา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107002   นางสาวจันทราวรรณ   ปานเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107003   นายณัฐพงษ์   เรืองชุม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107004   นายธนะสิน   กลิ่นนะรันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107005   นายนพดล   ชมบำรุง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107006   นายปิยะ   เพ็งกลัด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107007   นายพีรพัฒน์   กรีธาธร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107009   นายศุภณัฐ   ช่วยเต็ม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107010   นายสุริยา   เขียวเสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107301   นางสาวเกตวีร์   ปิ่นสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107303   นายธนพงษ์   วัดเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107304   นายธีรภัทร์   เปาอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107306   นางสาวปภาฎา   แขวงเมฆ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107307   นายพลวัต   สืบขจร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107308   นายพัชรพล   เพ็งสกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107309   นางสาวพัชริดา   เพวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107310   นางสาวมลธิชา   สีพูแพน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107311   นางสาววรรณพร   พรหมานิตานนท์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107312   นางสาวสุชาดา   วิบุลศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207108302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปราณพานิชกิจ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108303   นางสาวกาญจนา   แพงเพ็ง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108304   นางสาวจิราภรณ์   มณีโชติ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108305   นายณภัทร   ดำนิล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108307   นางสาวณัฏฐกานต์   ทองคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108308   นายธนกฤต   แสงสอน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108310   นายธวัชชัย   ขนอม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108311   นายธีรพงศ์   แถมแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108312   นายธีรศักดิ์   พรมจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108313   นายนครินทร์   แสงจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108314   นายนนทนันท์   พันธ์ทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108316   นายพริษฐ์   มีนวล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108317   นายวัชรพงค์   พินทับ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108318   นายสรจักร   ฐินะกุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108319   นางสาวสิริวรรณ   พรหมเมศร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108320   นางสาวสุมิตรา   มณีโชติ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108321   นายวิริยะ   รอบรัมย์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307101001   นายนุสรณ์   ดาอ่ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101002   นายอัษฎาวุธ   มีเเก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101303   นายขจรศักดิ์   เพชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101304   นายณัฐพร   หอกแสง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101305   นายดัสนัย   ร่อนแก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101306   นายทวีพงษ์   จำเดิม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101307   นางสาวธัญญลักษณ์   อินทรคง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101309   นายวรกานต์   ชื่นอารมย์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101310   นายศุภกิจ   สรรพากร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101312   นายสรศักดิ์   เชื้อบ่อคา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101313   นางสาวสุชานัน   เจริญรอย : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101314   นายอภิรักษ์   รอดเจริญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101315   นายนิติภัฑร์   อับดุลบุตร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101317   นางสาวตรีรัตน์   มองประโคน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101318   นายอชิตศักดิ์   สงค์ดำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307104001   นางสาวฉวีวรรณ   จันทร์สุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104002   นายธราเทพ   ทองแป้น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104003   ว่าที่ร้อยตรีหญิงรักษณาลีย์   ลิ่วเจริญทรัพย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104004   นางสาวไอซ์   เกตเพิ่มพูน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104005   นายชยานันต์   จานนอก : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104006   นางสาวนภัสสรา   ด้วงไชย : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104301   นางสาวณัญญารัตน์   รัตนะ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104302   นางสาวพรนภา   อินทร์อ่อน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104304   นางสาวทิพวัลย์   พุ่มขจร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307107001   นายธนารักษ์   ฮุ่นตระกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107002   นางสาวนูรีซา   สุหลง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107003   นายวันชัย   หล่อเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107301   นายเกียรติศักดิ์   ศิริพรหม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107302   นายเฉลิมชัย   มีแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107303   นายณัฐปพน   เย็นบ้านควน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107304   นางสาวธิดารัตน์   รัตนะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107305   นางสาวนฤมล   ชูเพ็ชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107306   นายปริญญา   จันทร์มี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107307   นายพร้อมพันธ์   มีสถิตย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107308   นายภูริ์   แดงกนิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107309   นายวีรชัย   ขาวอ่อน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107310   นางสาวศศิธร   สินนอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107311   นายอภิสิทธิ์   สินประสงค์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107313   นายกันตวิชญ์   นุชนิยม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107314   นายพงศกร   พานชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107315   นายรวิชญ์   สุวรรณชาตรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107317   นายพีรณัฐ   ศรีสมบูรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307108301   นายเจษฎา   ตุลา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108302   นางสาวฐนิดา   นาคเพชร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108303   นายธนพัฒน์   ทวยนาค : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108304   นายธนายุทธ   พรหมหิตาทร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108305   นายภานุวัฒน์   สิทธิพล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108306   นางสาวอรญา   ชุมแสง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108307   นางสาวอารยา   อุดมรัตน์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108308   นางสาวพิมพิชญา   กลมแป้น : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง