ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6107109302   ขวัญชนก   ภู่ทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109303   จิรภัทร   เพ็ชรนุ้ย : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109304   จุฑาทิพย์   คงบุญรักษ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109305   เจษฎากร   เงินสุข : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109306   ชัชวาล   สมุทรไชยกิจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109307   ชุติพล   ภูทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109308   เชิดชู   วุฒิยา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109310   ดารารัตน์   เจริญศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109311   ธนวัฒน์   เจนหัตถ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109312   นัทชริดา   ศรีสุข : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109313   นัทชา   คงสิน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109317   ปิยะนัดดา   ปิ่นงาม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109319   วิศรุต   จรัสชยพงศ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109320   ศิวพล   แก้วนาเคียน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109322   นางสาวหทัยทิพย์   ชูยศ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6107109323   อาทิตยา   คำมีรักษ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง