ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 20
กองพัฒนานักศึกษา 20
สุพรรณี สถา
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์
วัชระ จันทร์เรือง
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
เล็ก ยังศักดิ์
เครือวัลย์ บุญธรรม
จันทร์เพ็ญ สะถา
วงศ์วรัณ เทพคำ
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
จิราพันธ์ ปัญญาเมืองใจ
สุมาลี ปานสีสด
ศศิธร แก้ววันดี
สุพิศ นันทรัตพันธุ์
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
สุพัตรา งามตา
กนกวรรณ จอมนงค์
อำพร หนวดคำ
จิรนันท์ วรรณวิชิต
สุธินี รุณผาบ
ณัฐภัทร ดาวสุข
หน่วยงานภายนอก 0
สุพรรณี สถา
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์
วัชระ จันทร์เรือง
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
เล็ก ยังศักดิ์
เครือวัลย์ บุญธรรม
จันทร์เพ็ญ สะถา
วงศ์วรัณ เทพคำ
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
จิราพันธ์ ปัญญาเมืองใจ
สุมาลี ปานสีสด
ศศิธร แก้ววันดี
สุพิศ นันทรัตพันธุ์
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
สุพัตรา งามตา
กนกวรรณ จอมนงค์
อำพร หนวดคำ
จิรนันท์ วรรณวิชิต
สุธินี รุณผาบ
ณัฐภัทร ดาวสุข
รวม 20