โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2566 "MJU Students Activities 2023 Open Up เปิดโลกกิจกรรม"
MJU Students Activities 2023 OPEN UP
วันที่เริ่มต้น 06/09/2566 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษาและมีประสิทธิภาพ เมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำราจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ องค์การนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต
องค์การนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2566 ขึ้น ในรูปแบบของงานเปิดโลกกิจกรรม มีชื่องานว่า MJU Students Activities 2023 OPEN UP ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ภายในงานเปิดโลกกิจกรรมจะมีการแสดง ผลงานด้านวิชาการและผลงานด้านกิจกรรมของทางองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา รวมถึงชมรมต่างๆ , การเปิดตลาดนัดสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการประกวด “MJU AMBASSADOR 2023 ทูตส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา” เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเองตลอดจนเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล