โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาสำหรับปฏิบัติหน้าที่ฑูตส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจและได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนได้รีบการส่งเสริมให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงได้ตัวแทนนักศึกษาสำหรับปฏิบัติหน้าที่ทูตส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่สมัครเข้าร่วมชมรมตามความสนใจ
เชิงปริมาณ 80 80 0.00
2. ตัวชี้วันที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/08/2566  - 30/09/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ