โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 "กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน"
MJU : Green Heart & Smart University
วันที่เริ่มต้น 03/03/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 03/03/2564 เวลา 15:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001125313   นายธนกฤช   ปฐมนุส์พงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101124321   นายนิธิ   โพธิ์พันธุ์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6101126310   นางสาวนิตยา   ฤกษ์ดวงมณี : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 12ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 12ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123319   นายฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123329   นางสาวทิพย์วรารัตน์   รุ่งเรืองดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102366   นางสาวศิริตา   กาญจนามัย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102367   นางสาวศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6201101340   นายวชิรวิทย์   ขำโยม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6201101352   นายสมคิด   ใจพินิจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6201101356   นายสุรพงษ์   จิตรไทย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6201105303   นางสาวจารุวรรณ   ยังใสไพร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105304   นายจีรายุทธ   นาคแย้ม : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105305   นางสาวชนิตร์นันท์   หนูผุด : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105306   นางสาวชลธิชา   ตุมอญ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105307   นางสาวชัญญา   ปิ่งหย่า : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105315   นายนพนันท์   สานา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105321   นางสาวพรพรรณ   คิดตั๋น : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105334   นายสุเมธ   มากคง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105345   นายนรบดี   แม่นยำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6201113301   นางสาวกนกกร   กันไชย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113305   นายคฑาวุธ   มูลเหล็ก : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113307   นางสาวชนิกา   ภูริทัตปัญญา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113308   นางสาวชนิตรา   สมยอ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113309   นางสาวชลธิณี   วรรณสุภา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113310   นายโชคชัย   มณีวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113311   นางสาวญาณิศา   ตาทา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113312   นางสาวณัฐพร   บุญญัติ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113313   นายธเนศ   สุทธโลก : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113316   นางสาวปริยาภรณ์   แสนบุดดี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113317   นางสาวอภิญญา   พุทธกุล : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113318   นางสาวอรัญญา   บุตรพรม : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113319   นางสาวอุมารินทร์   อ้ายตุ๋ย : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201113320   นายปรัชญา   ปราบหงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201122001   นางสาวกาญจนา   มาศเกษม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125318   นายเทพ   ทองอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125341   นายภายุภัทร   ศิริชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6201126308   นายทนุธรรม   ปิฏฐปาตี : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6201126313   นางสาวภวรัญชน์   วชิรเศวตกุล : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6201126317   นางสาววิมลสิริ   ดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6201126319   นายศุภกร   คำฮ้อ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6203101303   นางสาวกัลยารัตน์   ศรีกุนนะ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101309   นายจิรวัฒน์   อินทปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101313   นายเชาว์   วิวิตตา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101320   นายธีระยุทธ์   พวงจีน : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101327   นางสาวประภัสสร   เทพธรรม : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101329   นางสาวปาณิศรา   หิรัญชาติ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101341   นางสาวเรณู   ไชยนา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101344   นายสมชาย   มาเยอะ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101345   นายสมพล   พุทธรักษี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101349   นายอภิชาติ   ชำนาญ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203101351   นางสาวอริสา   มีคง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6203103302   นางสาวกนกนาถ   แซ่โค้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103306   นางสาวคณิศร   ปุ๊ดแค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103308   นายชนาธิท   ขัตศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103311   นางสาวณิชารีย์   ไชยวุฒิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103315   นางสาวธัญญารัตน์   วิไลรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103317   นายธีรัช   เศวตสุริยานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103322   นายนันทวัช   นามแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103323   นางสาวนันทัชพร   รังษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103324   นายนิพัทธ์   จีนหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103325   นายบุญประเสริฐ   อ่อนปั้น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103326   นายปฏิภัทร   เสถียรจิตจรัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103330   นางสาวปิยะธิดา   ลภัสมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103332   นางสาวพิกุลทอง   คุ้มประภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103333   นางสาวภควดี   สุขสัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103335   นางสาวรจนา   ลุงกันนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103340   นางสาววันทนา   สาฉลาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103343   นางสาวศศิวิมล   ภัคสิทธินันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203103350   นายอาทิตย์   ด่านกระโทก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6203104306   นางสาวพิมลนาฏ   สอนจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6203104309   นางสาวรัตนาภรณ์   บุญมาก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6203104319   นางสาวสุภาวดี   ชนกเศรณี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6203105301   นางสาวณัฏฐ์อัปสร   ไผ่ชู : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
6203105302   นางสาวณัฐกมล   พูดงาม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
6203105305   นางสาวปิยดา   หฤแสง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
6203105308   นางสาวชนม์นิภา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6205105303   นายกฤษณศักดิ์   สุรารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105324   นายณัฐพงษ์   ตาธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105365   นางสาวศจีรัตน์   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 12ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102418   นายอภิวรรธน์   คำฟู : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
6206103428   นางสาวอรณัญช์   ชนะจิตทอง : บัญชี 12ชั่วโมง
6209101011   นางสาวชนน์นิภา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101014   นางสาวชลันธรี   ทัพสุขุม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101022   นางสาวนภัสกร   อุพงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101039   นางสาววราภรณ์   แซ่หลิว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101045   นางสาวสาวิตรี   ยนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101049   นางสาวสุวิภา   ปัญญาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101054   นางสาวไอลดา   แซ่อึ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101301   นางสาวกชพร   พิพัฒน์สำโรง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101305   นางสาวกัญญารัตน์   สถานกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101328   นายตะวัน   ผิวทน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101358   นางสาวพิยะดา   แก้วเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101368   นางสาวรวิสรา   บัวสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101379   นางสาวศศิกาญจน์   จิตนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101385   นางสาวสุชาวลี   ใจรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209101386   นางสาวสุทธิดา   คำปันวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102321   นางสาวชวนพิศ   ก๋าวินจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102322   นางสาวชัญญานุช   อำนาจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102330   นางสาวทิพยรัตน์   โยนิจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102354   นางสาวปิยะธิดา   สันตะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6215123302   นางสาวกษมา   พรหมสุวรรณ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123304   นางสาวเกลียวทิพย์   นิยมญาติ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123306   นางสาวจิรภิญญา   โนจิตร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123333   นายพีรพล   กาเหว่า : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123334   นายพุทธิพงษ์   บงบุตร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123360   นางสาววนาลี   สูงดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6218102301   นางสาวกนกนารถ   ศะศินิล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102310   นางสาวคุณัญญา   กลมกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102317   นายเฉลิมชัย   ใจพล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102331   นายดุลยวัฒน์   ยะเลาะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102336   นางสาวธนัชพร   กวดสี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102338   นายธรรมรัฐ   ปิ่นเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102339   นางสาวธัญชนิต   ผจงภักดีกุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102355   นายพลวัต   เชี่ยวสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6219101305   นางสาวทิพวรรณ   ก๋าละ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6219101310   นางสาวเบญจกัลยาณี   นาสมชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6219102508   นางสาวเณวิกา   นุรังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6219102513   นางสาวนภัสสร   ทองมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6219102516   นางสาวเบญญภา   เกตุแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6219102522   นายพงศพล   ศรีบุญเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6219102532   นางสาวสกุณี   พันมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101304   นางสาวกมลชนก   เยี่ยมมิ่ง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6222101308   นางสาวกัญญรัตน์   ทองนรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101309   นายกันตพงษ์   เลาหาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6222101314   นางสาวขวัญฤดี   อนุรักษ์ป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101315   นางสาวจตุภรณ์   ปานหลุมเข้า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101336   นายณราพงษ์   ปูแปง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101346   นายธนภูมิ   ธรรมชาติเสริม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101359   นางสาวนฤมล   เกษมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101367   นางสาวเบญจมาภรณ์   บุญมาตุ้ย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101373   นางสาวประดับศรี   พันพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101376   นางสาวปาริฉัตร   แสนกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101377   นางสาวปิฏัฐตรากร   คิดอ่าน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101378   นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6222101380   นางสาวพรชนิตว์   หนุนวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101381   นางสาวพฤกษา   เบ้าจรรยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101384   นายพิธพัฒน์   สีเขียว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101385   นางสาวพิสุทธิณีย์   บุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101390   นายภัทราวุธ   ธรรมจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6222101398   นายรัฐพล   พลเทียร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101400   นางสาวลลิดา   สีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101407   นายวัชรพล   ปัดมะริด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101408   นายวัชระ   ไชยเมืองชื่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101416   นางสาวศานันทิณี   นรสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101417   นางสาวศิริเนตร   จิตรสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101423   นายสรวิชญ์   บุญสม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6222101424   นายสรวิศ   ภู่สมบูรณ์ไพศาล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6222101428   นางสาวสอางค์ทิพย์   นวลศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6222101429   นางสาวสิริวิมล   พิมสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6303101323   นางสาวประภัสสร   เฮอ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303103323   นางสาวปรญา   วรรณไพบูลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6306102302   นายกมล   อินธิยศ : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102341   นางสาวทิพย์วรรณ   เอี่ยมรอด : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102345   นางสาวธนรัตน์   กุลมอญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 12ชั่วโมง
6306103316   นายชญานนท์   อริยะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103324   นายณฐนนท์   เชื้อเจ็ดตน : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103390   นายวิธวัช   อินใจ : บัญชี 12ชั่วโมง
6306103400   นายศุภวิชญ์   คิดอ่าน : บัญชี 12ชั่วโมง
6318102347   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน มีการจัดการด้านการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นการเรียนการสอนจากการปฎิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มีการจัดกิจกรรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านจิตบริการ อารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการทํางานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังมีประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนักศึกษาก่อนการเรียน เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ที่จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทราบ นอกจากนี้ยังคงมีกิจกรรมฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจำเป็นต้องควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดี กองพัฒนานักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบส่วนรวม มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล