ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6104106301   นายกอบุญ   อนุพจน์มนตรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106332   รติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101334   ธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105316   ชัยภัทร   วิทิตปริวรรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105367   ภัทรพงศ์   หลอดเข็ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101315   จณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6112101334   พิไลวรรณ์   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101343   รัฐศิลป์   ยวงหิรัญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101352   สรรเพชญ   ชำนิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6114101373   เยาวลักษณ์   ไทยอู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6201105338   นายจักรินทร์   ศรีแสง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201122009   ชานน   ป้อมฝั้น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง