ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6104106301   นายกอบุญ   อนุพจน์มนตรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105316   นายชัยภัทร   วิทิตปริวรรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105367   นายภัทรพงศ์   หลอดเข็ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101315   นางสาวจณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6112101334   นางสาวพิไลวรรณ์   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101343   นายรัฐศิลป์   ยวงหิรัญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112101352   นาย