โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ปี 2563-2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึง ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยและเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้ายหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและเข้าใจประเพณี อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา และเสริมสร้างทัศนคติความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ 3.51 3.51 0.00
2. ระดับความต้องการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2563  - 30/04/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ