กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด19 สำหรับชาวต่างชาติ (ฉายภาพยนตร์นานาชาติ)

วันที่เริ่มต้น 22/06/2563 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 22/12/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานจัตุรัสนานาชาติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์ที่พยายามจะเชื่อมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นล้วนมีผลกระทบต่อสังคมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกฝ่ายต่างต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้อยู่รอดในสภาวการณ์เช่นนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับผลกระทบเหล่านี้ด้วยในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งที่ผลิตคนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงต้องยกระดับการศึกษาเพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และการจะมุ่งไปสู่ระดับนานาชาติในยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลก (Lingual Franca) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง ด้วยบริบทที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเศรษฐกิจส่วนหนึ่งขับเคลื่อนโดยนักลงทุนชาวจีน ญี่ปุ่น และอื่น ๆ การรู้ทักษะการฟังและพูดเบื้องต้นในภาษาดังกล่าวน่าจะเป็นข้อได้เปรียบและเพิ่มโอกาสการได้งานของนักศึกษา ขณะเดียวกันคณะฯก็คำนึงถึงความจำเป็นในการสอนภาษาไทยพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาตะวันออกของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักบริหารพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนที่พัฒนาทักษะการนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาและผ่านเว็บไซต์สำหรับบุคลากร อีกทั้ง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านโครงการ English Grammar in Use เพื่อสร้างโอกาสภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล