ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6105101369   นายมนัสวิน   สิงห์อาจ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106103419   นางสาววิลาวัลย์   พูลเมธี : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6114101312   นางสาวเกี๋ยงคำ   ลุงคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6114101345   นางสาวบงกชพร   กาญจนาภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6114101373   นางสาวเยาวลักษณ์   ไทยอู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6214101301   นางสาวกนกพร   นาคทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101302   นางสาวนภัทรธมณฑ์   ธนเอกพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101303   นางสาวกนิษฐา   ทุนกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101304   นางสาวกฤติมา   แพทย์คุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101309   นางสาวกานต์ธิดา   แก้วเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101310   นายกิตติศักดิ์   สุขช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101312   นายจักรภัทร   ดอกแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101313   นางสาวจารุพักตร์   นพศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101314   นางสาวจิดาพร   เณรแตง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101316   นางสาวจิราภรณ์   ทลทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีอุทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101318   นางสาวฉัตรวี   พงษ์ทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101320   นางสาวชนัญชิดา   พงศ์ศุภะมงคล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101322   นายชรันดร์   กระแสร์สาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101323   นางสาวชุติกาญจน์   กาญจนรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101324   นางสาวชุติกาญจน์   หน่อแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101326   นายณัฐพงศ์   มะโนเสาร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101328   นายณัฐพล   คำปาเชื้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101333   นางสาวธัญวรัตน์   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101335   นางสาวนงนภัส   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101337   นายนันทิภัคค์   โกเสนตอ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101340   นายปริญญา   ชุ่มเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101341   นางสาวปัทมาภรณ์   เปรื่องปราชญ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101342   นายปันชยพล   คิดรอบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101343   นางสาวปานชีวา   ทองแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101344   นางสาวปารจรีย์   ซุ่นใช้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101345   นางสาววิธนาภา   ประภาตะนันท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101346   นางสาวพสุดาภา   ธิยะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101347   นายพาทิศ   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101348   นางสาวพิชามญธุ์   อ่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101350   นายมิตรชัย   คำวีระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101351   นางสาวมุกสกุล   สินทูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101352   นางสาวรัญชรี   สุขแคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101353   นางสาวรุจิษยา   เสนีวงษ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101354   นางสาวลลิตา   ชนะพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101356   นางสาววรปีร์   สุวรรณทัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101358   นายศิรากร   เครือพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101359   นางสาวศิวาพร   ปันดอนตอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101364   นางสาวสุธัญญา   ยมศรีเคน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101366   นางสาวสุวริณีย์   ไชยราช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101370   นางสาวอมลรดา   สีดาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101371   นางสาวอาทิตยา   แม้นอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101372   นางสาวอารียา   สุนทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101373   นางสาวอิชฌนา   บุญสมหมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101374   นายกิตติพงศ์   หล่อดู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101375   นางสาวชลธิชา   คงรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101378   นางสาวนรีกานต์   คำหาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101379   นางสาวพิมประภา   มะเทวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101385   นายอนาวิน   มาอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214101386   นายณัฐสาร   นำบุญจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6214102356   นางสาวผณินทรา   จันทน้อย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102357   นางสาวพรรณนิกา   ฟังเย็น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102359   นางสาวพัชรินทร์   เนื่องอ้น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102400   นายอธิษฐ์   แก้วเขียว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102409   นางสาวอารยา   อารยพิทยา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6218102322   นางสาวชุติมา   ไทยอู่ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102335   นายธนวัฒน์   ตุ่นหนิ้ว : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102377   นายศรัณย์   สุขใจ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102378   นายศรันย์   กาญจนรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 4ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 4ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6303103336   นางสาวรุ่งฤดี   คำแดง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103337   นางสาวรุ่งอรุณ   ชูเชิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103342   นางสาววรรณภา   ช่วยประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103344   นางสาววิรัญญา   ศรีสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103360   นางสาวอินทิรา   หมื่นจำเริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6304103307   นายเดชณรงค์   จินะกาศ : เคมี 4ชั่วโมง
6304103321   นางสาวสุพรรณษา   สามัญ : เคมี 4ชั่วโมง
6305101308   นางสาวขวัญนภา   นิลพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101345   นายธีรพงศ์   ปวงมาโล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101346   นายธีรภัทร์   เขียวแปน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101352   นายนวัตกรณ์   โมตาลี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101353   นางสาวนัชธิกาน   สันชัย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101360   นางสาวปริยากร   อินรุ่ง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101361   นางสาวปาจรีย์   จะแจ้ง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101375   นางสาวพัชริฎา   ต๊ะเป็ง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101378   นางสาวพิชยดา   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101380   นางสาวภัทรวดี   แสนปงผาบ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101384   นางสาวภาวิดา   มูลเงิน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101399   นางสาวศศิกานต์   ฟักแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101401   นายศิริชัย   ทวีศักดิ์บวรกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101409   นางสาวสุนิตา   แก้วสาร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101430   นายอัษฎาวุธ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101431   นางสาวอาทิตยา   เทวกุล ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101320   นางสาวเจนจิรา   ปาแตงอ่อน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101322   นางสาวชฎาพร   เพชรวงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101323   นางสาวชฎาภรณ์   ศักดิ์คงนันทกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101350   นายธีรศักดิ์   มาติ๊บ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101402   นางสาวศิริพร   งามสุวรรณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101406   นายสมชาย   ดวงเดือน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101414   นางสาวสุธิดา   ประชุมรักษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306101445   นายอดิศักดิ์   สุดเฉลียว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306102313   นางสาวจิตรลดา   ถนอมใจ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102397   นางสาวสุพรรนิศา   สิงห์หาญ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102399   นางสาวสุภัชชา   ผินผัน : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102407   นางสาวเทียนกัลญาภัค   เกาะแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102408   นางสาวอริสรา   ศรีสุวรรณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102411   นางสาววรรณสา   สีดำ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102417   นางสาวภัทรนันท์   พ่อไชยราช : การตลาด 4ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103079   นายสุรพงศ์   ตาสีเน : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103303   นางสาวกัลยกร   พรรณเผือก : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103304   นางสาวกิ่งดาว   โคสัย : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103310   นางสาวจันทรักษ์   สมใจอาศัยพนา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103319   นางสาวชารีรัตน์   รัตนาวรวิเศษ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103336   นางสาวธัญสุดา   แสนเขื่อน : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103339   นางสาวนฎกร   เงินกองแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103350   นางสาวเบญญาภา   จันทราราม : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103351   นายประภวิษณุ์   นิลโขง : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103352   นายปราชญ์   ขาวนุช : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103355   นางสาวปิยวดี   สมบูรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103357   นายพชรพล   เทพแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103366   นางสาวเพชรนภา   วังสุนันท์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103367   นางสาวภัคจิรา   สมเพชร : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103369   นางสาวภัสราพร   จันเลน : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103370   นายภาณุวัฒน์   แก้ววงค์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103374   นางสาวมุขรินทร์   โอโลรัมย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103383   นางสาวรุ่งอรุณ   ช่างเหล็ก : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103387   นายวศิน   วงศ์สาร : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103394   นางสาวศรัณย์พร   เมืองก้อน : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103396   นางสาวศิราพร   สมคิด : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103413   นางสาวอนันตญา   อาษา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103415   นางสาวอมรรัตน์   ทิยะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103416   นางสาวอรณัส   เทศนิยม : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103421   นางสาวพรทิพา   บุญช่วย : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103424   นางสาวสุพร   แสงซา : บัญชี 4ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309102301   นางสาวกัญญาพัชร   เปียดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309102302   นางสาวกัญญารัตน์   แสงสว่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309102309   นางสาวณัฐณิชา   อินราษฎร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309102322   นางสาวมิเชลล์   เฟอร์รี่ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309102337   นางสาวอริสรา   ปัญญานนท์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6312106308   นางสาวฐิตินันท์   ส่างสุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106317   นางสาวนรีกานต์   สุใจคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106327   นางสาววิริยา   แอคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106329   นางสาวศศิกานต์   ศรีโคตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106333   นางสาวสุนิษา   จินาจาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106334   นางสาวแสงจันทร์   เชิญนอก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6314101316   นายไชยวัฒน์   จันทร์ดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101327   นายณัฐวัฒน์   รินพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101425   นายเอกอุดม   เป็งเมืองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102312   นางสาวกัญญารัตน์   คงกะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102315   นางสาวกุลภิกา   ไหวพริบ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102325   นางสาวชลธิชา   ภานุโสภา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102334   นายณทกฤท   สุวรรณศรี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102337   นางสาวณัชชา   คงกล่ำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102349   นายทิชานนท์   กันยาประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102356   นางสาวธวัลรัตน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102357   นางสาวธัญญารัตน์   ศรีไพศาล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102366   นางสาวนภัสวรรณ   สวรรค์ไพร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102399   นางสาวภัคจิรา   เขาแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102400   นางสาวภัทรพรรณ   ทรัพย์พ่วง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102401   นางสาวภัทรวดี   ชาญสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102403   นางสาวมณีนพรัษน์   สว่างคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102405   นางสาวมาลินี   ลำสกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102406   นางสาวเมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102408   นางสาวยศวดี   เพ็ญพิชัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102409   นางสาวยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102410   นางสาวเยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102420   นางสาววณพันธน์   อิงควระ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102421   นางสาววธิดา   นันตาดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102424   นางสาววราภรณ์   แซ่ห่วง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102426   นางสาววรินธร   โขพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102443   นางสาวสโรชา   คำพุด : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102445   นางสาวสาวิตรี   เทียนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102449   นางสาวสิริลักษณ์   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102455   นางสาวสุรางค์วรรณ   สุขเกษม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102459   นางสาวอภัชญา   เจริญศุภมิต : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102461   นางสาวอรุณี   ดอกไม้ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102462   นางสาวอรุณี   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102466   นางสาวอานีส   ลานง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6318102316   นายจักรกฤษ   บุณยพานิช : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102321   นางสาวจุไรวรรณ   สมดุลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102325   นางสาวชนิดา   มานะเจริญทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102332   นางสาวญาดา   เรืองวัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102337   นายณัฐกานต์   ปันทะเลิศ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102339   นายณัฐพัฒน์   ชุ่มชัย : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102353   นายธีปกรณ์   ช่วยคิด : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102358   นายนราธิป   นวลจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102363   นางสาวเบญจรัตน์   วันจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102364   นางสาวเบญญา   จิตรงามขำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102366   นางสาวประภาวดี   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102373   นายพงศกร   ก้อนป้อ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102381   นางสาวพัชรินทร์   ศรีลาออน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102388   นางสาวพิรยาพร   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102390   นางสาวพุทธิชา   แสนสุข : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102393   นางสาวภัทรวดี   สดคมขำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102394   นายภาณุพัฒน์   มัธยะจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102407   นายวายุเทพ   สุวรรณดี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102443   นายสุทธิพงษ์   คงภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6319103509   นายญาณากร   โคลำ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319103517   นางสาวนรากร   หลวงสนิท : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319103519   นางสาวนฤมลวรรณ   ธรรมวัตร : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319103533   นางสาวรัตนาวดี   แก้วตุ้ย : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง