โครงการการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติ ในยุค Thailand 4.0 นั้น จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับ ป.ตรี ที่ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยคณะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้จัดทำคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้จัดทำเว็บแอปพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีดอกาสฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวติประจำวันทั่วไปและในเฉพาะกลุ่มงานได้ตลอดเวลา โดยคณะหวังเป้นอย่างยิ่งว่าแอปพลิเคชันนี้จะได้มีโอกาสถูกพัฒนาให้สำเร็จพร้อมใช้อีกครั้ง เพื่อบุคลากรและนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะภาาาอังกฤษเป้นประจำทุกวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ถึงในระดับสากลตามแผนและวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปสู่นานาชาติของมหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2 2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้พัฒนาเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเรียนรู้ของกิจกรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/06/2563  - 31/12/2563 12/06/2563  - 30/06/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ