สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
Mr. Surachai Srinorajan
โทรศัพท์ : 198
E-mail : Surachai-s@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 820
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 19/8/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16042: โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดความรู้ด้านการถ่ายภาพให้ผู้นำเที่ยวเฉพาะถิ่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
2. 16043: โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการด้านนิเทศศาสตร์ (start up)
3. 17172: โครงการเสียงสภา ประจำปี 2564
4. 17224: โครงการเกษตรรอบรั้วแม่โจ้ สู่นานาชาติ
5. 16916: โครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานนักศึกษา
6. 16709: โครงการเสวนา สานรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัวสภานักศึกษา 37 ปี
7. 15900: โครงการเสวนารณรงค์เชียงใหม่เมืองสีเขียว (Chiang Mai Green City)
8. 15981: โครงการเวทีสภาสะท้อนปัญหาสุ่การพัฒนามหาวิทยาลัย
9. 15791: โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพถ่ายสะท้อนปัญหา (COVID-19)”
10. 15657: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนออนไลน์เบื้องต้น
11. 15600: โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
12. 14509: โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
13. 14508: โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
14. 10684: โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี2560
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
5. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. นำนักศึกษารายวิชา ศป025 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
9. เก็บข้อมูลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเทียวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท
[ สัมมนา, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]
11. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
12. โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
15. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 98/2562 (3391) แต่งตั้งคณะทำงานนักคิดรุ่นใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (2902) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 083/2559 (2715) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงาน
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 11-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 02-07-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

2-2564 : กาารประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 25-05-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันที่ : 17-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-01-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

2/2563 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกและติดตามผลผู้ให้บริการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 16-11-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่
วันที่ : 11-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกและติดตามผลผู้ให้บริการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 29-10-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 07-08-2563

1/2563 : คณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 19-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : การประชุมคระกรรมการฝ่ายประสานบัณฑิตและนักศึกษา
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
วันที่ : 16-01-2563

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 18-12-2562

10/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 18-12-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-10-2562

2/2561 : การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-03-2561

1/2560 : ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 27-06-2560

๒ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 27-06-2560

๑ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 30-01-2560