โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 14/10/2563 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 14/10/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานปูนหลังอัฒจรรย์มีหลังคา สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104372   นางสาวภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6014101356   นางสาววชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 12ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6201222050   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6204109302   นางสาวเปมิกา   เขวาลำธาร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 12ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
6206104311   นางสาวณัฐณิชา   มะโนแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102355   นายพลวัต   เชี่ยวสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102373   นายวทัญญู   ภิรมนา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102347   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำราจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
องค์การนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี ๒๕๖3 ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมประกอบด้วย
1.กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน ตลอดจน
ให้แก่ตนเอง อันจะเป็นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนั้น จะมีการแสดงผลงานทั้งด้านวิชาการและผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเองตลอดจนเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส
กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี 2563 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามารถนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาต่างคณะ ต่างสาขา ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประกวดในครั้งนี้ และเพื่อเป็นสื่อกลางของเหล่านักศึกษา ในการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกตัวแทนดาว เดือน ดาวเทียม จากทุกคณะและทุกวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เช่น ให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการเข้าสังคมได้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กร ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรมอิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล