โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมที่ตนเองสนใจ และร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และปฏิภาณไหวพริบของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมที่ตนเองสนใจ 2.นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม 3.นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมชมรมที่ตนสนใจ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2563  - 10/11/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ