โครงการเวทีสภาสะท้อนปัญหาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 18:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทอดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6114102381   นายวชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101375   นางสาวพัชริฎา   ต๊ะเป็ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101378   นางสาวพิชยดา   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
ด้วยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2527-ปัจจุบัน เป็นเวลา 36 ปี ที่สภานักศึกษามุ่งสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมใต้วิสัยทัศน์สภานักศึกษาที่ว่า”เป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่การทำงานที่มีคุณภาพ”อีกทั้งสภานักศึกษายังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ในการเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ มีแบบแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งนี้สภานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงประเด็นบางประการที่นักศึกษาพึงทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงจัดทำโครงการเวทีสภาสะท้อนปัญหาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมเสวนาประเด็นปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษาที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรวมทั้งการพูดคุยถึงแนวทางของนักศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วยและยังเป็นการสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการเชิญผู้บริหารมาตอบข้อซักถามด้านสวัสดิการนักศึกษาผ่านเวทีเสวนาดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   59150 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล